Bliv medlem


Og bliv samtidig medlem af Aarhus Håndværkerforening. Ønsker du at høre mere om Aarhus Tømrerlaug, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem, så kontakt os. 

 

Kontakt Aarhus Tømrerlaug

Netværk og viden


Et medlemsskab af Aarhus Tømrerlaug giver mange fordele. Du får mulighed for at netværke med ligesindede, du får nem adgang til sparring, og du får et fællesskab, som er unikt. 
 

Om Aarhus Tømrerlaug

fIND DIN LOKALE TØMRER


Har du brug for et velorganiseret og professionelt tømrerfirma, der er konkurrencedygtigt på alle parameter så klik på linket og kom direkte ind til vores medlemsoversigt. 
 

Se medlemsoversigt her

Hovedafdeling – vedtægter

for

AARHUS TØMRERLAUG

Stiftet den 27. April 1880

Lokalforening i Dansk Byggeri

Kontoradresse:
Ivar Huitfeldsgade 67,
8200 Aarhus N
Telefon 53 69 15 85

LAUGETS FORMÅL

§ 1.

Laugets formål er som organisation for tømrermestre og hermed beslægtede firmaer og selskaber:
a.  at fremme og styrke medlemmernes kollegiale sammenhold.
b.  at varetage medlemmernes faglige og organisationsmæssige interesser i Dansk Byggeri.
c.  at bidrage til medlemmernes forståelse af faglige prislister og overenskomster ved kurser og anden oplysende virksomhed, der også omfatter fagets og erhvervslivets forhold i samfundet som helhed.
d.  at administrerere Aarhus Tømrerlaugs Fonds legater i henhold til vedtægterne.
e.  at administrere Aarhus Tømrerlaugs ejendom og udarbejde regnskab herfor.
f.  at bistå Aarhus Tømrerlaugs seniorklub.

OPTAGELSE I LAUGET

§ 2

Aktive medlemmer

a.  Enhver, som driver selvstændig tømrer-og/eller snedkervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed og selskab, kan optages i Lauget.
b.  Firmaer og selskaber kan i Lauget repræsenteres ved indtil 2 personer. Såfremt en af de anførte personer ophører med at have ansættelse i det pågældende firma eller selskab, udmeldes han samtidigt af Lauget, medmindre den pågældende begynder selvstændig tømrer-og/eller snedkervirksomhed og hermed beslægtet firma og selskab.
c.  Såfremt et aktivt medlem overgår til anden beskæftigelse, kan aktivt medlemskab bevares, såfremt den nye beskæftigelse er relateret mod byggevirksomhed, og såfremt bestyrelsen godkender fremsendt anmodning om fortsat aktivt medlemskab. På den næstfølgende ordinære generalforsamling har medlemmerne indsigelsesret med evt. ophævende virkning af bestyrelsens beslutning.
d.  Personer, firmaer eller selskaber, der har modarbejdet Laugets interesser eller er ekskluderet af en under DA hørende medlemsorganisation, kan ikke optages  som medlem i Lauget. På den næstfølgende generalforsamling har medlemmerne indsigelsesret med evt. ophæve de virkning af bestyrelsens beslutning.

Passive medlemmer

Når et medlem ophører med at drive tømrer-og/eller snedkervirksomhed og hermed beslægtet firma eller virksomhed, skal bestyrelsen underrettes herom af det pågældende medlem.
Hvis medlemmet ønsker det, kan vedkommende blive overført til passivt medlemskab, såfremt bestyrelsen godkender dette. På næstfølgende ordinære generalforsamling har medlemmerne indsigelsesret med evt. ophævende virkning af bestyrelsens beslutning. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke have tillidsposter i Lauget.

Æresmedlemmer

Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent i Lauget, kan efter forslag fra bestyrelsen med en generalforsamlings sanktion udnævnes til æresmedlem og er derefter kontingentfri.

INDSKUD OG KONTINGENT

§ 3

INDSKUD:
Ved optagelse i Lauget betaler nye medlemmer et indskud på 1000,00 kr.

KONTINGENT:

I kontingent betaler aktive medlemmer et af generalforsamlingen fastsat kontingent,  som opkræves halvårlig forud.      Passive medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves halvårlig forud.
Kontingent er forfalden til betaling senest løbende måned + 30 dage. Såfremt kontingent ikke er indbetalt som anført, skal vedkommende medlem betale 100 kr. i bøde.
Skyld til Lauget, der ikke er betalt 30 dage efter forfaldsdagen, kan medføre fortabelse af medlemsretten.
Af hensyn til regnskabsårets afslutning skal alle skyldige beløb være indbetalt inden den 1. April.
Regnskabsåret er kalenderåret.
I tilfælde af overtrædelse af Laugets love kan bestyrelsen idømme en bøde. Denne afgørelse kan af den dømte indankes for
generalforsamlingen, såfremt den dømte inden 14 dage over for bestyrelsen har fremsat anmodning herom.
Laugets indtægter anvendes til dækning af alle udgifter.

BESTYRELSEN

§ 4

Laugets bestyrelse består af 1 oldermand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Oldermanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Af den øvrige bestyrelse afgår 2 hvert år efter tur. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Oldermanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Oldermanden leder møderne.
I tilfælde af, at stemmerne står lige, afgør hans stemme udslaget.
For at et bestyrelsesmøde kan være beslutningsdygtig, skal mindst 3 medlemmer være til stede.
Et bestyrelsesmedlem, der overgår til passivt medlemskab, kan ikke fortsætte i bestyrelsen eller i udvalg.
Bestyrelsen administrerer og forvalter Lauget i henhold til lovene og de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingerne.Den del af Laugets midler, der overstiger 5.000,00 kr, indsættes på bankbog eller anvendes til indkøb af værdipapirer, som altid skal lyde på Laugets navn.
Der påhviler ikke Laugets medlemmer nogen personlig hæftelse for de Lauget påhvilende forpligtelser, ej heller påhviler der Dansk Byggeri nogen hæftelse.

§ 5

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til at udføre Laugets daglige arbejde.

REVISORERNE

§ 6

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget revisor samt af 2 på Laugets generalforsamling i marts blandt medlemmerne valgte revisorer. På generalforsamlingen i marts vælges endvidere 2 revisorsuppleanter. Såvel revisorer som suppleanter afgår skiftevis hvert andet år.

UDVALG OG VALGPERIODE

§7

Valg til Laugets tillidsposter gælder for 2 år.
Intet medlem kan efter sit fyldte 70. År vælges til, bestyrelsen eller tillidsposter i Lauget.

GENERALFORSAMLING

§ 8

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Laugets anliggender.
De ordinære generalforsamlinger afholdes i marts og september måned, ekstraordinære når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent.

På generalforsamlingen i marts behandles følgende

1.  Valg af dirigent
2.   Beretning om Laugets virksomhed
3.   Fremlæggelse af regnskab
4.   Indkomne forslag
5.   Valg af Oldermand (i ulige år)
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.   Valg af revisor og suppleant
8.   Fastsættelse af kontingent
9.  Vedtagelse af Laugsaktiviteter
10.   Eventuelt

På generalforsamlingen i september behandles følgende:

1.   Valg af dirigent
2.   Beretning om Dansk Byggeri´s valgmøder og om Dansk Byggeri´s repræsentantskabsmøde
3.   Valg af fanebærer og suppleant for samme
4.   Indkomne forslag
5.   Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på de ordinære generalforsamlinger, skal indleveres skriftlig til oldermanden senest henholdsvis 15. Februar og 1. September.

Intet kan vedtages på en generalforsamling, som ikke er angivet på dagsordenen.

Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden og regnskab til medlemmerne.

Aktive medlemmer kan til Laugets generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger stemme ved fuldmagt gennem andet aktivt medlems tilstedeværelse.
Aktivt medlem kan ved stemmeafgivning kun benytte en fuldmagt.

§ 9

En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/4 del af de aktive medlemmer er til stede.
Almindelige beslutninger kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Oldermanden vælges dog med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.
Vedtagelse om ændringer i Laugets love har kun gyldighed, når mindst 1/3 del af aktive medlemmer er til stede, og vedtagelsen sker med mindst 2/3 del af samtlige tilstedeværende aktive medlemmer.
Vedtagelse om ophævelse af Lauget kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 del af Laugets aktive medlemmer er til stede, og mindst 3/4 del af disse stemmer herfor.
Ændringer, der kræver kvalificeret majoritet, samt valgene skal foregå skriftlig. Ved øvrige vedtagelser skal der kun foretages skriftlig afstemning, når mindst 3 medlemmer forlanger det.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling inden 10 dage. Denne er da beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
Ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres protokol.

MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER

§ 10

Medlemmerne har følgende forpligtigelser:

a.   Medlemmerne skal overholde Dansk Byggeri´s overenskomster med lønmodtagerorganisationer.
b.   Medlemmerne skal indsende kvartalsvis lønlister til Dansk Byggeri, senest den 15. I den efter kvartalets udgang følgende måned.
c.   Medlemmerne skal efter anmodning meddele sådanne oplysninger, som er nødvendige for at varetage Dansk Byggeri´s interesser, herunder om lønforhold.
d.   Medlemmerne skal overholde Dansk Byggeri´s licitationsbestemmelser, og tage Dansk Byggeri´s tilbudsforbehold med afgivelse af tilbud.
e.   Alt arbejde må kun aflønnes efter gældende overenskomster. Alle akkortregnskaber bør, forinden udbetalingaf overskud finder sted, indsendes til Dansk Byggeri til kontrol.
Medlemmerne er pligtige til at indordne sig under vedtagne generalforsamlingsbeslutninger,der tilsigter kontrol med overholdelsen af nærværende love, gældende overenskomster, prisbestemmelser o.a.

VOLDGIFT

§ 11

Eventuelle uoverensstemmelser imellem Laugets medlemmer indbyrdes eller mellem enkelte medlemmer og Lauget, angående forhold, der vedrører faget eller Lauget, henvises til bestyrelsens mægling.
Hvis enighed ikke opnås, skal sagen afgøres ved voldgift.
Voldgiftretten består af fire organiserede tømrermestre, der er medlemmer af Lauget.
Hver part vælger to medlemmer til voldgiftretten.
Voldgiftsmændene udpeger en opmand, der skal opfylde lovens bestemmelser for beskikkelse som fast dommer i en ordinær ret.

Kan disse ikke enes om valg af en opmand, udpeges han af Præsidenten af Aarhus By-og Herredsret.
Når et medlem ønsker en sag afgjort ved voldgift,skal skriftlig meddelelse herom tilstilles Laugets oldermand med angivelse af, hvilke voldgiftsmænd han ønsker udpeget.
Oldermanden tilstiller straks modparten meddelelse om sagen, og denne har da pligt til inden 8 dage at give meddelelse om, hvem han ønsker udpeget som voldgiftsmænd og tilstille Laugets oldermand meddelelse herom. Hvis dette ikke sker, vælges voldgiftsmændene af bestyrelsen.
Når en sag ønskes afgjort ved voldgift, deponerer klageren 500 kr. til dækning af honorar til voldgiftrettens opmand.
Laugets oldermand tilstiller de valgte voldgiftsmænd oplysninger og afskrift af, hvad der vedrører sagen.
Voldgiftretten har derefter pligt til snarest at udpege opmand, og derefter fremme sagen således,at kendelse foreligger senest inden to måneder regnet fra den dag, ovennævnte oplysninger om sagens behandling er modtaget.
Eventuelle bøder pålagt af voldgiftsretten tilfalder dets medlemmer eller fond.
Udgifter til opmand betales af den tabende part.
Kendelsen er endelig.

UDMELDELSE

§ 12

Udmeldelse af Lauget kan ske skriftligt til den 1. Juli med 6 måneders varsel. Dog kan ingen udmeldelse finde sted under en arbejdskonflikt,jævnfør Arbejdsgiverforeningens love.
Hvis en udtrædelse sker på grund af, at et medlem er ophørt med at drive forretning, svares dog kontingent til udløbet af det kvartal, hvori meddelelse herom er tilstillet oldermanden.
Når et medlem, der på lovlig måde har udmeldt sig og ikke står i restance, atter ønsker optagelse, kan bestyrelsen fritage ham for at betale nyt indskud.

§ 13

Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af følgende grunde:
Når han ved domstolene bliver dømt for en forbrydelse, hvor der under straffesag pålægges ham straf af fængsel i to år eller mere.
Når han ikke er sig Laugets love og generalforsamlingsbeslutninger efterrettelige, eller han på ukollegial måde modarbejder Laugets og medlemmernes interesser.
Enhver, der er slettet af Lauget på grund af restance, kan optages ved bestyrelsens beslutning, når han har betalt alt, hvad han skylder til Lauget og hovedorganisationerne.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen har pligt til at indkalde på begæring af det ekskluderede medlem, såfremt begæringen er framsat inden 14 dage efter meddelelse om eksklusionen.
Generalforsamlingen afgør så ved simpel stemmeflertal, om eksklusionen skal være gældende.

BESTEMMELSER VEDRØRENDE
HOVEDORGANISATIONER OG FORENINGER
§ 14.

Som medlem af Dansk Byggeri og herigennem af Dansk Arbejdsgiverforening er Lauget og dets medlemmer

Underkastet disse organisationers love og bestemmelser.

OPHÆVELSE AF LAUGET

§ 15

Vedtages en beslutning om Laugets ophævelse på den i § 9 foreskrevne måde, skal formuen overføres til Laugets legat, hvis renter benyttes til understøttelse af trængende tømrermestre i Århus eller medlemmernes enker og børn.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. Marts 2007

Lovene skal være gældende fra den 28. Marts 2007

Michael Anker

Vagn Sletting

Simon S. Steffensen

Jan Sæderup

Lars Mønsted Christiansen